Азбучен указател на българските наименования на лечебните растения, използвани в книгата, на латинските им наименования и синоними

Азбучен указател на българските наименования на лечебните растения, използвани в книгата, на латинските им наименования и синоними


Аир (блатен аир) - Acorus calamus акорус, ароматна тръстика, блатен калам, блатна тръстика, миризлив аир, миризлив акорус, саблови- ден папур

Алое - Aloe arborescens забила, сабила, сабур, савила, сара сабур, столетник

Акация - Robinia pseudoacacia аблен, бял лиляк, бял салкъм, бял трън, драка, катър, трънка, солунски трън, френски трън

Анасон - Pimpinella anisum аласон, анис, пикантство, резене, резиян, резник, същински анасон

Арония - Aronia melanocarpa черноплодна офика

Артъш - Juniperus sabina казашка хвойна, монголска хвойна Бадем - Prunus dulcis клепуш, миндал

Бедреница (Горски анасон) - Pimpinella saxifraga 553

Владимир Бошнаков Моят опит в народната и в природната медицина горски анасон, див анасон, каменоломков анасон

Беладона - Atropa belladonna биле, бимбилик, велебилье, голямо биле, лудо биле, люто биле, мечкини уши, отровно биле, разваленка, развалниче, разгонка, старо биле, черна отрова

Блатняк - Caltha palustris жълт блатняк, обикновен блатняк

Божур - Paeonia Червен - Paeonia peregrina алтъника, арапче, бижур, божюрика, див божур, жабурка, кена, красив божур, красив бурен, марьон корен, мижур, теснолист божур Бял - Paeonia lactiflora Градински божур, китайски божур

Борови връхчета - Turiones , pini

Босилек - Ocimum basilicum босиляк, бусилек, бусиляк, камфоров босилек, миризлив босилек, обикновен босилек

Бреза - Letula pendula белика, брезица, бяла бреза, ивачка, метла, метли- ка, ясика

Брош - Rubia tinctorum боя, бояджийски брош, броч, бруск, гаранца, див брош, крап, марена, червен брош

Бръшлян - Hedera helix 

бармашик, блюш, брашнел, брешлян, брошнел, брьтвене, бръшлен, брьшнел, бърчлен, крушнел, обикновен бръшлян, сарамашик

Бутрак - Bidens tripartita кози рогца, коноплянка

Бучиниш - Conium macuiatum балдаран, барадаран, бозен, боли глава, бучимиш, голяма пищялка, джваркало, джергало, дива меру- дия, див магданоз, зъзнук, кукуда, манагалък, мангу- на, омег, петнист бучиниш, пцолика, разпукниче, свирчуна, солика, сушан, цволига, цвъркало, цицелка, цоцалка, цоцолига, чикута, шушан

Бъз дърво (черен бъз) - Sambucus , nigra свирчовина

Бъзак - Sambucus ebulus абуд, база, базунек, баста, бъзаник, бъздовина, бъзе, бъзей, бъзовляк, бъзуняк, буриян, див бъз, мезлеке, ниско бъзе, нисък бъз, свирчец, селешник, тревист бъз

Бор - Pinus Бял - Pinus sylvestris белоборка, белок, борика, борина, бяла мура, чам, червен боров белок

Бук - Fagus

Бяла бреза - Betula alba брезица, ивачка, калинка, метлика, обикновена бреза, ясика 555

Бяла ела - Abies , alba обикновена ела

Бял имел - Viscum album бабини зъби, бимал, бруч, бяла лепка, вимел, емели- ка, имел, имила, имял, клейник, кукувича плюнка, омел, омела, скребьр, сладун

Бяло подъбиче - Teucrium polium

Бял оман - Inula helenium деветсил, девясил, дивисил, див слънчоглед, жълто биле, жълт оман, жълто цвете, издавиче, малка бяла стомахоглътка, чернокос оман, уман

Бял равнец - Achillea millefolium бубниче, бяла еньовица, бял офик, врабчино цвекъе, гъскина трева, гущерка, гущерова опашка, еневичка, енюво биле, качино цвете, малфолум, месечняк, пачи пера, порезна трева, посеклива билка, раванец, рав- неж, равника, ресулява билка, риснява трева, сечена трева, спореж, сърчово биле, твърдеш, хайдушка трева, хилядолистник, яничево биле, яновица

Бял синап - Sinapis alba

Бял смил - Antennaria dioica балканска звезда, блатен смил, бяла дъвка, бяла трева, бяло безсмърниче, котешки крака, сушеница, хайдушка прахан

Бял трън - Silybum marianum мариански трън, петнист бял трън 

Великденче - Veronica officinalis вероника, гергьовче, главен изцерител, главун, змие- но грозде, истравниче, лекарска разгонка, лечебно великденче, мъжка вярност, планинско миризливче, превара, разгонка

Вишна - Prunus cerasus герулъовка

Водна детелина - Menyanthes , trifoliata блатен трилистник, горчивче

Водно пипериче - Polygonum hydropiper воден пипер, водна гъшеница, лютивец, маясълче, папрек, пиперика

Волски език - Asplenium scolopendrium биволски език, еленов език

Врабчово семе - Lithospermum officinale бабино вретенце, белоочница, врабчево семе, врядно просо, ливадно птиче просо, птиче просо, птиче семе, червило

Вратига - Tanacetum vulgare влатика, вратика, вратиче, вратлика, глистава трева, оборчлива билка, паничка, рошава кадънка, свирка, свратика, смил

Вълча ябълка - Aristolochia clematitis вуча ябука, вълчанка, вълча ябълка, вълчовина, дива вълча ябълка, киркозон, ябълчина

Върба - Salix Плачеща върба - Salix babylonica плачуща върба Бяла върба - Salix alba вещици аспирин, дървото на очарованието, европейска върба, сребриста върба, сребролистна върба, сребърна върба

Върба (кора) - Cortex salicis

Върбинка - Verbena officinalis вербена, версии, върбака, железна трева, железник, кръстна трева, свещена билка, спореш, сълзата на Изида, сълзата на Юнона

Глог - Crataegus monogyna бял глог, глогинка, обикновен глог, червен глог

Глухарче - Taraxacum officinale борец, бърдовка, глушина, глушниче, горец, жлъчка, жълта млечка, жълтиче, жълтурче, капикос, ке- лавче, келяк, конско ребро, конско цвете, магарешка млечка, мартениче, маслениче, млечка, отровачка, павунка, пади коса, пикралида, попова билка, радика, свинок, ушолка, хиндиба

Горицвет - Adonis vernalis бабатура, гороцвет, гурлъов дядо, жълта котка, жълт божур, жълта свиларка, жълтоцвет, зайчи мак, кучи божур, кукувиче око, марем, овче око, опадикос, отравниче, падикоса, патенца, пролетна опадикос, слети коса, спреж дива 

Горска теменуга - Viola odorata любика

Горска ягода - Fragaria veska зайчица, звоница, зуница, плетеница, планици, пла- шунка, плюскавица, търнаци, суница

Горски енчец - Solidago virgaurea женчиц, жълт енчец, Златица, златка, златна пръчица, златник

Горчив бадем - Amygdalus communis горчив миндал

Горчивче - Menyanthes trifoliata блатен трилистник, водна детелина

Градински чай - Salvia officinalis ада-чай, божигробски босилек, божо дърво, жъл- фия, зелен джигер, каделка, какула, конски босилек, лефешка, ливанче, лекарски бъзовлек, лекарски шал- вей, мезлеке, обикновена салвия, рожково биле, ружково чайче, теменче, шалвей

Гръмотрън - Ononis spinosa бабини бодли, бесен бурен, бодлив гръмотрън, каик, каран, кокоше тръне, коловоз, медни билки, милобод, сахатче, сух караянък, табан, трънлив троскот, черен трън, шилобод

Гръцка коприва - Urtica urens дребна коприва

Дафинови листа (дафиново дърво) - Laurus nobilis благороден лавър, лаврово дърво 559

Владимир Бошнаков Моят опит в народната и в природната медицина

Дебелец - Semprevivum marmoreum бабин квас, дебела мара, дебелика, кашливец, каш- личавче, мече зеле, нежит, тлъстига, тучница, ушно биле

Девесил - Levisticum officinale градински девесил, девисил, дивисил, дивлянка, кеди оту, кимен, кръстатка, левущан, лешоян, лющян, меча стъпка, мечи уши, русалина, русалия, северна гръкляно-глътка, селим, силина, смил, тръбуника, чернокос

Детелина - Trifolium arvense власато цвете, зайча трева, конски ориз, котенца, мачки, полска детелина, трилистна детелина, три- листник Ливадна детелина - Trifolium pretense червена детелина

Джинджифил - Zingiber officinale исиот, зинжифил

Джоджен Mentha spatica гюзум, гюзюм, нане, юзюм Mentha piperita джоджун, мерудия Див (конски) кестен - Aesculus hippocastanum еленово око, яровка

Дива тиква - Bryonia alba бриония, луда тиква

Дилянка - Valeriana officinalis балдарнак, валериана, гармаклево биле, деленка, котешка билка, коча билка, коча трева, лепкава разва- ленка, мача трева, маче биле, милянка, мъжка кли- нава трева, навалник, развалниче, ревнувана трева, чернилник

Диня - Citrulus vulgaris карпуз, кърпус, левеница, лобеница, лубеница, лубен- ца, лупар, любеница

Драка - Paliurus джигра, обикновена драка, чалия, черен трън Дребноцветна върбовка - Epilobium parviflorum

Дрян (обикновен) - Cornus mas дренина, дряновица

Дъбови кори - Cortex quercus граница, пърнар Дюля - Cydonia oblonga дуивка, дула, дуня

Дяволска уста - Leonurus cardiaca домашна коприва, наметливо биле, петопръст, по- ималка, тамянка, страхливче, чубурливо биле

Ефедра - Ephedra vulgaris

Елда (обикновена) - Fagopyrum esculentum гречка

Енювче - Galium verum брош, драгайка, еневиче, енево цвете, енюва трева, жълт енювец, иванско цвете, пролетно енювче, сирище, яново цвете, яновче

Еуфорбия - Euphorbia, вж. Млечка обикновена млечка Ехинацея - Echinacea „натурален антибиотик“

Жен-шен - Panax ginseng корен на живота Живениче - Scrophularia nodosa гьрличе, разгон

Живовляк - Plantago Широколист -Plantago major баба, борец, брьци, буквица, буковица, бърда, жи- вовлек, жилавец, жиловлак, жшоврат, жилоглав, клинавиче, миша опашка, петрожилки, платънце, пятожилки, стан, стъргук-стъргук, сучитъчи, тягавец, тяговец 

Теснолист - Plantago lanceolata живовлек, жиловляк, жловлек, коевиден живовляк

Жълта комунига - Melilotus officinalis дятелина, едра еньовка, едър звездел, еньовче, жълта еневка, жълто биле, жълто цвете, зубровка, ко- монига, комоника, конаги, конско ребро, куманига, лекарска куманига, лечебна комунига, медна детелина, медовен трилистник, тршистник, церителна детелина

Жълта мъртва коприва - Lamiastrum galeobdolon

Жълт кантарион - Hypericum perforatum богородична трева, дзуника, жълт офит, зверобой, кальчаво, кантарийка, канториа, катрион, кьрски чай, кътрион, лечебна званика, маслено биле, мерак- лива трева, орешак, пелешница, порезна трева, по- резниче, посечено биле, русиче, сечено биле, смичак, твърдокун, шуплек, яневички

Жълт равнец - Achillea clypeolata главоч, гущерка, див перин, жълта енъовица, жълт рамчец, изройче, скачен равнец

Жълто прозориче - Potentilla горчив дебелец, жълта (лютива) тлъстига, кози цицки Жълт смил - Helichrysum arenarium безсмъртниче, каменно цвете, неувяхка, пясъчно цвете, симиник, симинок, смил трева, смилчец, смин, сухо цвете

Жълтуга - Genista прещип

Захарно цвекло - Beta vulgaris

Зайча сянка -Asparagus officinalis 

аспарагус, бабин косъм, бабино руно, вилина метла, калинка, медицинска аспержа, самодивска метла, скрипец, спаржа, шпаргел

Зайча стъпка - Geum urbanum гребник, гроченец, градско омайниче, обикновен омайник Звъника - Hypericum звъниче

Здравец - Geranium Кръвен здравец - Geranium sanguineum кървав здравец, кървавочервен здравец Обикновен здравец - Geranium macrorrhizum благовонен здравец, див здравец

Земна ябълка - Helianthus tuberosus болики, германски картофи, гулия, ералма, захарен картоф, земен артишок, земен слънчоглед, земна круша, индиански грудки, конска земна ябълка, кочани, малък слънчоглед, топинамбур, шалган

Зимзелен - Vinca Голям зимзелен - Vinca major голяма винка, зимзелен Малък зимзелен

Vinca minor женски бръшлян, зеленика, самодивско цвете, черковно цвете

Златовръх - Rhodiola rosea аймаранду, алтайски златен корен, български жен- шен, родиола, шапна билка

Златопръстниче - Potentilla aurea

Змийско мляко - Chelidonium majus брадавична билка, брадавично цвете, жълта млеч- ка, жълтеникав бурен, жълтеничава трева, жъл- тениче, златен корен, зъминска сълза, камбуляу, капи коса, кукувиче мляко, ластовича трева, лишайче, лишево цвете, посекливче, пръшивец, пършеличе, русея, русоп, циркофай

Зърнастец - Rhamnus frangula бабушка, горска зърника, дива боя, елшовиден зърнастец, жълта боя, калинка, крехък зърнастец, мъждрян, франгула, черна леска, чернилка

Ива - Salix саргеа козя върба

Иглика - Primula (officinalis) аглика, горска иглика, жълта иглика, ключанка, кукувиче цвете, кълуян, лечебна иглика, медицинска иглика, мечо ухо, петопръст, самодивско цвете, христово цвете

Изсипливче - Herniaria Голо изсипливче - Herniaria glabra белило, голо белило, припътница, усипливче Грубо изсипливче - Herniaria hirsuta изсипливо биле, развързан бурен, развързанче, сапунче, сапунчи

Индрише - Pelagonium roseum молоха, мушкатово цвете, мушкату, сардюня, стамболски здравец

Исландски лишей - Cetraria islandica

Исоп (лечебен) - Hyssopus officinalis

Кализия - Callisia fragrans „ билката на века ", домашен жен-шен, жива коса Калина - Viburum opulus картон, снежна китка, тутунига

Калуна - Calluna vulgaris

Камилски трън - Onopodrum acantum жълтеникав оноподрум, магарешки бодил, магарешки трън, обикновен гингер

Камфорово дърво - Cinnamonium camphora

Камшик - Agrimonia eupatoria агримония, балсум, белила, бутраклиев гюрлюк, въл- чец, гребник, жълт чичек, каменен корен, камшиче, лечебен камшик, мастик, маясъливче, мотика, ох- тичаво биле, охтивче, пресечна трева, ребник, царска тревичка, църната билка, чичек, чичък

Канела - Cinnamonum ceylanicum дарчин, тарчин Касис - Ribes nigrum черно френско грозде

Кафяви водорасли - Macrocystis pyrifera 

Кимион - Cavum carvi

Кисел трън - Berberis vulgaris жълтеника, жълтика, царево дърво

Киселец - Rumex acetosa кози киселец, козя брада, лапад Киселица - Malus sylvestris

Клинавче - Astragalus glycyphyllus бабини пръсти, востек, врани нокти, женско клинавче, клинав бурен, клинавиче, клинаво биле, клини- че, клинско биле, мъжко клинавиче, орлови нокти, отклишниче, ребра конски, ребрика, сграбиче, слад- колистен клин Копитник - Asarum europaeum милодинче, обичниче, потайник

Коприва (обикновена) - Urtiea dioica висока коприва, голяма коприва, дива коприва, дълга коприва, дълголистна коприва, жарка, жиговица, жилка, жулка, обикновена коприва, питомна коприва, покривка, порншчи, цикинда

Копър - Anethum graveolens градински копър, копрец, моностър, морач, обикновен копър, резание, старокос

Котешка стъпка - Clinopodium vulgare брадавично цвете, див босилек, черновръхче Кръвен здравец - вж. Здравец

Кучешко грозде - Solanum Червено кучешко грозде - Solanum dulcamara алена калина, барабойче, горчиво-сладка нощна сянка, див петел, куче грозде, нощна сянка, разводник, разгонка, разходник, рупеливо биле, сладкият бурен, утрова, черна гулия, черна отрова Черно кучешко грозде - Solanum nigrum горска разгонка, гяволско грозде, зърнатка, зьрнек, зърнешник, зърнищец, кокоше грозде, кучешка отрова, мачкино грозие, модриц, мукрен, отрова, отро- вачка, разваленка, разводниче, черно разводниче, черно утроено биле

Къпина - Rubus fruticosus дяволско грозде, копиня, копия, купина, къмпина, кюсте, планучка, полска къпина, храстовидна къпина, чобан

Лавандула - Lavandula vera лаванда, ливанте

Лазаркиня - Galium odoratum ароматна лазаркиня, благовонен брош, бодисора

Лайка - Matricaria chamomilla белиоч, боливач, бяла рада, върти поп, енево пиленце, кукумич, лайкучка, магьосническа тревичка, майчина билка, омамила, пирелик, подрумче, ромон, риман

Левурда - Allium ursinum горски чесън, див лук, див чесън, кумрян, мечи лук, полняк, пончец, самалдала, самардилия

Левзея - Rhaponticum carthamoides еленов корен, маралово растение, сафраловидна левзея

Ленено семе (Лен) - Linum usitatissimum културен лен

Лепка - Galium aparine гергевка, лепавец, лепешка, обикновено еньовче, свитак, торища Леска - Corylus avellana лещак, лещах, лещнак, лещник, обикновена леска, фьндьк, фъстък, църна леска

Лечебна ангелика - Angelica archangelica ангелика, благ бъз, едрия бучиниш, лечебна пищялка, пищялка

Лечебна динка - Sanguisorba officinalis кръвавка, кръвец

Лечебна (висока) ружа - Althaea officinalis божа пръчица, бяла ружа, бял слез, дива ружа, ли- гавка, просвирник, пъртенка

Ливадна детелина - вж. Детелина

Ливадно орехче - Filipendila vulgaris диви кошнички, друмиче, живица, ливадник, клинава трева, моминска китка, орешко, отвратниче, сра- межливче, тъжник

Липа - Tilia Дребнолистна - Tilia cordata едролистна - Tilia plathyfyllos бяла - Tilia fomentosa

Лобода - Chenopodium Album бяла лобода, бяла сладка трева

Лоза - Vitis vinifera винанца, винена лоза, лозина, лозница, същинска лоза

Лопен - Verbascum Висок лопен - Verbascum densiflorum бабяк, богородична хурка, гъстоцветен лопен, овча опашка, риби биле, царска свещ Благороден лопен - Verbascum nobile

Лук - Alium сера арпаджик, бял лук, кокар, скалон, мъртвокурец

Лютива тлъстига - Sedum acre див пипер, жълта тлъстига, жълто прозорче, парлива тлъстига, яреч

Магарешки бодил - Cardus acanthoides бодил, главесто тръне, главоч, камилешки трън, обикновен бодил, обикновен трън, осъдье, пишкал, трънест главоч

Магданоз - Petroselinum crispum майданоз, мерудия, петрожил, петрушка, рибя мерудия 

Малина - Rubus idaeus  бабинки, тутинки

Маточина - Melissa officinalis вряз, кошерджийска трева, лимонка, мамник, ма- торка, мащерика, орисчец, портокалка, пчелиняк, пчелник, пчелно биле, пчелок

Мащерка - Thymus serpyllum бабина душица, бира мирудия, бяла мащерка, воле- ника, волетина, дива чубрица, иринкина душица, майчина душица, марина душичка, матерка, матор, махра, мащерика, овчарска мерудия, овчарска чубрица, овчарски босилек, пчелна билка, риганика, тмин, чобрица, чубрика, шапово биле, шеркь, ябьл- киня, яребичина

Медуница - Pulmonaria officinalis лечебна медуница, маремче, медениче, меча пита, червена игличина, шарена игличина

Мента - Mentha piperita гюзум, лютива мента

Мечо грозде -Arctostaphyllos uva- ursi дива боровинка, диви черешки, див чимшир, кекузе, меча стъпка, миризливка

Миризлива теменуга - Viola odorata горска теменуга, любика

Млечка (обикновена) - Euphorbia cyparissias змеюва млечка, конски млечок, мандражина, млеч, млечен млечок, млечък, смил

Момина сълза - Convalaria majalis бисерче, бял зюмбюл, гергевка, гергъовденче, гергъо- ви баби, гергьовка, двулик, ландьш, любиче, майче, Маргарит, одраки, поргьовденче, просце, цвете бисерче

Момкова сълза - Polygonatum officinale лечебна момкова сълза Мушкато - Peldgonium zonale барбароса, жлезница, молоха, сардела

Невен - Calendula officinalis голямо цвете, градински невен, девецицовец, джун- джулия, дъждовно цвете, жълта градинска ружа, календула, карамфилско джунджуле, колибарска ружа, кокон, крокон, кубанка, курско цвете, левен, магдаленско цвете, месиче, мъртвешко цвете, невян, обичниче, огнец, ружица

Овчарка - Petasites hybtidus капела, лопуш, черно кандилниче, чобанка

Овчарска торбичка - Capsella bursa pastoris бабини гниди, бяла трева, гергъовденче, гъшарка, изтравниче, лютиче, плешница, попова лъжичка, попови въшки, рапан, рибена коска, рупа, слезен, спорка, тракачка, трева гръцига, хлопка

Огниче - Chlenopodium botrys гърличаво биле, леплива куча лобода Орех - Juglans regia

Очанка - Euphrasia officinalis очемтка

Очиболец (горски) - Potentilla erecta бутурак, възел, индживар, планински очиболец, по- чудиче, трева за сърце, троска трева

Офика - Sorbus aucuparia (калина), самодивско дърво

Папрат Женска папрат (Athyrium filix-femina) атириум Сладка папрат (Polypodium vulgare) навапник, сладун Мъжка папрат (Aspidium filix- mas) горска папрат, противоглистна папрат Златиста папрат (Ceterach officinarum) Конска папрат (Pteridium aquilinum) орлова папрат

Пача трева - Polygonum aviculare гъсеница, гъскина трева, гущерка, див фасул, ене- вичка, кокоша билка, кокошалина, кокоша трева, пачина, пачи пера, посекливче, птиче жито, раве- нец, ресулава билка, фасулявче, хайдушка трева, хи- лядолистник, червенка Пащърнак - Pastinaca sativa

Пелин (градински) - Artemisia dbrotanum бажа пилин, бял пелин, обикновен пелин, ситен пелин

Петопръстник - Potentilla reptans гърличева трева, пълзящ очеболец

Пирей - Agropyrum repens айрък, белузнак, житняк, жито белузнак, капла- джа, пир, пиревина, пирел, пирен, пировина, полски троскот, пълзящ пирей, тросък, църн пирел Пищялка - Angelica archangelica (officinalis) ангелика, ангеликово дърво, лечебна пищялка

Плаун - Lycopodium clavatum броиец, плавун

Повет - Clematis vitalba бяла роза, лози на, пое етика, скребър

Подбел - Tussilago farfara баба марта, брандушки, бяла марта, бяло копито, жълта марта, конско петало, кървавиче, лопен, ло- пух, лопуш, магарешка диря, мартениче, мащеха марта, меча стъпка, подбяла, подвалка, пус кръвчица, руши-скала, съсънка, търкалеста билка, янков лист

Покривен дебелец - Sempervivum tectorum ушиче

Полски мак - Papaver rhoeas божанка, боже, божинка, божюрига, бубонка, була, вълчи мак, герино око, горска булка, дива кадънка, див мак, див хашиш, кадънка, калинка, камбулки, капи-коса, кикула-була, кокони, кокоружа, кукувица, лале, лети коса, мачец, нинек, обикновен мак, опадикос, орманянка, пади коса, папаронка, папуруна, пе- нурика, пеперуга, петлив мак, пиуняк, таи-пишкукла, плетеница, просурник, пукалче, пуплек, пъпляк, слети-коса, трамбула, тутенка, турче, турченджик, червен млечок

Пресечка - Cnicus benedictus

Пълзяща детелина - Trifolium repens

Ранилист - Betonica officinalis лечебен ранилист, рошовела, рошовина, хайдушка билка, червен вятър, чистец, ялеш

Ревен - Rheum rhabarbarum рабарбара Турски ревен - Rheum paimatum Резене - Foeniculum vulgare див копър, морач, сминд

Репей -Arctium lappa биволска лопуша, глутеран, голям репей, горчива лобода, еднолистен репей, кущрява, лепка, лепкач, ло- гачка, лопен, лопош, лопруш, лопуй, лопуш, лъопка, репошина, ръпа, чичек, чичка, чичок

Решетка - Carlina acanthifolia безстъблена решетка, бутарче, вилино сито, голяма решетка, гулия, дива зелка, див кучан, лугачка, мереметка, решетарка, трънова гулия, шереметка, юдини сита, ябълки

Риган - Origanum vulgare вранилова трева, душица, кеклеч, магеранче, мае- ран, майорана, мъргеранче, овчарски босилек, орисан, риганова трева, риген, чебрица, черновръхче, черновръшка

Роза - Rosa damascena гюл, маслодайна роза, трендафил, червена казанлъшка роза Розмарин - Rosmarinus officinalis бабин косъм, божо дърво, индирлия, ливанче

Росопас - Fumaria officinalis горчива трева, горчивка, горчивче, димна трева, димянка, зайча опашка, косопас, кукувиче грозде, лисичина, нерадиче, петльови гащи, самодивски босилек, съхтаре, френско биле, шефтериче

Самобайка - Glechoma hederacea бабичева трева, бръшлянова самобайка, върбаличе, гергьовденче

Сапуниче - Saponaria officinalis белонога, гърдиче, лечебно сапуниче, мазавиче, пеня- вец, раки-сапун, чавен

Седефче - Ruta graveolens мързелив синчец

Сибирски жен-шен - Eleutherococcus sentiosus елеутерокок Синя жлъчка - Cichorium intybus

бърдовка, гвачка, дива радика, дъвка, жилаво цвете, свинок, синямлечка, цикория

Синя метличина - Centaurea cyanus цианодишаща метличина, цианодишащ плевел, циа- нометличина, цианоплевел

Синя хвойна - Juniperus communis андръч, ардъч, боровица, кацарка, клека, свина, се- ховник, смрика, смърч, увина, фунда, яловник

Сладък корен - Glycyrrhiza glabra гол сладник, женско биле, лакрица, ликвириция, са- дунак, сладица, сладка папура, сладник, сладниче, сладун, сладунек

Слез - Malva sylvestris волово око, горски слез, камбулеш, камиляк Слузест бряст - Ulmus fulva слизест бряст, хлъзгав бряст

Смрадлика - Cotinus coggygria кукуч, руй, тетери, тетра, япракова шумка

Смил (жълт) - Heliccrysum arenarum каменно цвете, неувехка, пясъчно цвете, симиник, симинок, смил трева, смилчец, сминчец

Сминдух - Trigonella foenum-graecum дулче, крива мерудия, чимен, чимпой Страшниче - Asplenium trichomanes изтравниче, обикновено изтравниче 

Тинтява - Gcntiana глиставиче, горчанка Жълта тинтява - Gentiana lutea горчива тинтява, горчивка, горчив корен, жълта линцура, сечено биле

Топола (пъпки от топола) - Populus nigra

Трепетлика - Populus tremula див камак, осен, осина

Трицветна теменуга - Viola tricolor любиче, мушанка, пъстра теменуга, шарена теменуга Троскот - Cynodon dactylon айрък, балузнак, бий-бий кръвчица, пировина, пус-пус кръвчица, троска

Трънка - Prunus spinose дива слива, диво грозде, дрисливка, зепки, пруна, синя трънка, тарълинка, тръника, черна трънка

Турта - Tagetes erecta жълта ружа, изпъди овчар, кадийка, кадифе, тагерис, тагетес, самунче, старче, турско цвете, фунда, чалмичка

Хвощ - Equisetum Планински хвощ - Equisetum telmateia високопланински хвощ, голям хвощ 

Полски хвощ - Equisetum arvense бабино руно, борика, горчица, дива хурка, зайча опашка, кавал, кадънка, конска опашка, конско биле, мечо вретено, наставче, обикновена прешлица, преслица, самодивска хурка, ставняк

Хмел - Humulus lupulus беличе, горец, гуреш, див хмел, мел, печен крак Хрян - Armoracia rusticana обикновен хрян

Царевична коса - Zea mays (Stigmata maydis) бубол, мамул, рапка, царевична свила Чага - Inonotus obliquus брезова гъба

Челядник - Echinops бодлив челядник, главесто тръне, гръбнак, ежоглав- ка, ехинопс, кълбост, самоглавче, страшниче, таралеж, трън, челядниче

Чемерика - Veratrum мечкина трева, чембер, чернокос, чумерига Бяла чемелика - Veratrum lobelialum Черна чемерика - Veratrum nigrum

Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea беливци, бюровка, брусника, кокази, кокоз, суница, червена брусница, червена дива череша

Червена хвойна - Juniperus oxycerdrus червена смирка 

Червен кантарион - Centaurium umbellatum бабино биле, бабиче, горчивка, горчило, катрион, китка, посечниче, трескавиче, трескаво биле, червена жлъчка, червена звъника, червено которонче

Червен лук - Allium сера кромид лук, лук

Червена ружа - Althaea rosea божурига, градинска ружа, розова ружа, столист- на ружа, трендафилов слез

Червено подъбиче - Teucrium chamaedrys бабиче, горчива чубрица, диариче, дубче, дъбче, змийско биле, зъмска трева, количав бурен, количе, къс добри, подъбница, подубниче, чесново подъбиче

Червено цвекло - Beta vulgaris

Черен бъз - Sambulus nigra дървенист бъз, свирчовина

Черен оман - Symphytum officinale голяма черна стомахоглътка, голям кокеш, див тютюн, зарасличе, зараст, лекарско зарасличе, мазен корен, обикновен зараст, страсник, черен лекарски корен, чер корен, чернокос, чер омън

Череша - Prunus avium


Черна боровинка - Vaccinium myrtillus бориче, борувка, брашници, брусница, брусок, крещяло, обикновена бовинка, черни диви череши, черника

Черница - Morus Черноплодна черница - Morus nigra агодница, барабонка, боболка, муренка, мухловина, нуте, скандали, черна бобонка, черна дуда, черна дудула Бяла черница - Morus alba агодница, барабонка, барбонка, бобонка, бяла дуда, бял дуд, бяла бубонка, бяла дудула, дудена, муренка, мухловина, нуте, черница

Чимшир /чемшир/ - Buxus sempervirens вечнозелен чемшир, европейски чемшир, обикновен чемшир

Чубрица - Satureja чубрика

Шипка - Rosa canina дива роза, див гюл, див трендафил, кучешка роза, кучешка шипка, шипенки, шиповник

Цариче - Alchemilla vulgaris гърниче, займиниче, змийче, лъвска стъпка, огърлица, плашеница, попова чашка, пресеклица, самодивска ягода, слезовка, царева трева, шапиче

Коментари

Популярни публикации от този блог

Владимир Бошнаков МОЯТ ОПИТ В НАРОДНАТА И В ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА книга PDF

Миома на матката

ВЪВЕДЕНИЕ В НАРОДНАТА И ПРИРОДНАТА МЕДИЦИНА